Under december 2021 genomfördes en undersökning som riktade sig till alla som varit verksamma på EMS de senaste åren. Undersökningen gjordes av EMS och Musikverket och syftet var att mäta användarnas åsikter om utbud, service, säkerhet och bemötande för att kunna utveckla EMS verksamhet ytterligare.

Undersökningen är nu avslutad och Musikverket och EMS vill tacka alla som deltog. Svaren på enkäten ger värdefull information om hur användare upplever EMS, och resultatet visar att de allra flesta är mycket nöjda vilket är glädjande. 97 % svarar att man rekommenderar EMS till andra tonsättare, vilket är fint kvitto på verksamheten som bedrivs.

En viktig del i undersökningen var att mäta upplevelsen av likabehandling och trygghet. Här ser vi att svaren i princip uteslutande är positiva, men det är givetvis viktigt för oss att analysera orsaken till de svar som inte är det. Vi ser att önskemål om fortbildning inom olika områden är stor, och en hel del förslag och reflektioner kring våra studios har framförts. Pandemin har naturligtvis påverkat förutsättningarna för alla, främst våra utländska gästtonsättare.

EMS och Musikverket kommer nu att arbeta vidare med att utveckla EMS tekniska, sociala och utbildningsmässiga miljö.

survey

 

In December 2021, a survey was conducted aimed at those active at EMS in recent years. The survey was conducted by EMS and the Swedish Performing Arts Agency and the purpose was to measure users' opinions about supply, service, safety and treatment in order to be able to further develop EMS' activities. 

The survey is now completed and the Swedish Performing Arts Agency and EMS would like to thank everyone who participated. The answers to the survey provide valuable information on how users experience EMS, and the results show that the vast majority are very satisfied, which is gratifying. 97% answer that they would recommend EMS to other composers, which shows great approval of our activities.

An important part of the survey was to measure perceptions of equal treatment and security. Here we see that the answers are in principle exclusively positive, but it is of course important for us to analyze the reason for the answers that are not. We see that there is a great demand for further educational courses in various areas, and a lot of suggestions and reflections about the studios have been made. The pandemic has, of course, affected conditions for everyone, especially our foreign guest composers.

EMS and the Swedish Performing Arts Agency will now continue to work on developing EMS' technical, social and educational environment.