(English below)

Moderna Museet leder arbetet med 2024 års upplaga av den Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Lap-See Lam (Sverige) har bjudits in för att skapa ett allkonstverk, och tillsammans med museet har hon utsträckt inbjudan till konstnären Kholod Hawash (Finland) och tonsättaren Tze Yeung Ho (Norge). Tillsammans presenterar de en experimentell opera, ett audiovisuellt äventyr, om att befinna sig i ett tillstånd av förlust och längtan, om myters föränderlighet och om att förenas i mångspråkighet.

Lap-See Lam låter förvandla Nordiska paviljongen i Venedig till ett drakskepp befolkat av mytologiska vattenvarelser som söker efter sina rötter. Med hjälp av ett magiskt segel – en väv av berättelser – försöker skeppets passagerare hitta till en plats i det förgångna.

Inspelningarna sker under hösten och vintern 2023/2024 på EMS i Stockholm med en ensemble som består av internationellt verksamma sångare, musiker och skådespelare. Konstbiennalen i Venedig pågår 20 april–24 november 2024.

laps

From left: Tze Yeung Ho (Norway), Kholod Hawash (Finland), Lap-See Lam (Sweden). Photo: Robert Schittko

Moderna Museet is leading the work on the 2024 edition of the Nordic Pavilion at the Venice Biennale. Lap-See Lam (Sweden) has been invited to create a public art piece, and together with the museum she has extended the invitation to artist Kholod Hawash (Finland) and composer Tze Yeung Ho (Norway). Together they present an experimental opera, an audiovisual adventure, about being in a state of loss and longing, about the mutability of myths and about uniting in multilingualism.


Lap-See Lam has the Nordic Pavilion in Venice transformed into a dragon ship populated by mythological water creatures searching for their roots. Using a magical sail – a web of stories – the ship's passengers try to find a place in the past.

The recordings take place during the autumn and winter of 2023/2024 at EMS in Stockholm with an ensemble consisting of internationally active singers, musicians and actors. The Art Biennale in Venice runs from 20 April to 24 November 2024.